Pravilnik za sprovođenje zaštite podataka
ličnosti

Uvod
Član 1.
Firma Agencija Excom čiji je brend curiousleathercraft registrovana u Agenciji za privredne
registre sa  matičnim br.  52367484  i  PIB-om: 101659506 sa sedištem na adresi  Rumenačka
51, 2100 Novi Sad,  Republika Srbija  (u daljem tekstu Excom ), u obavljanju svoje delatnosti,
prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.
U ovom Pravilniku za sprovođenje zaštite podataka o ličnosti  (dalje: “Pravilnik”) objašnjeno je
na koji način Excom preko sajta curiousleathercrafts.com  prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na
koji način ih koristi i upravlja njima.

Rukovalac podacima o ličnosti
Član 2.
Excom  je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se
obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).
Ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili nejasnoće u pogledu Pravilnika , kontaktirajte nas na:
lemyns@gmail.com  ili na broj telefona  063/510012

Definicije
Član 3.
Radi lakšeg razumevanja ovog  Pravilnika, definisali smo određene termine koji su primenjeni u
Pravilniku:
Lice ……………………. je svako fizičko lice koje deli podatke o ličnosti sa nama.
Sajt …………………….. je web sajt na adresi curiousleathercrafts.com

Korisnik sajta ……… je svako fizičko lice koje pristupi Sajtu.
Kupac ….. je fizičko lice koje koristi i kupuje proizvode sa curiousleathercrafts.com
Podatak ……………… je podatak o ličnosti odnosno podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji
je identitet određen ili odrediv.
Poverenik ………….. je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o
ličnosti koji se nalazi na  adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail:
office@poverenik.rs.
Saglasnost………….. je nedvosmisleni pristanak lica na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je
navršilo 15 godina,  može samostalno dati  saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju
usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od  zakonskih osnova za obradu
podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima. Ako niste navršili 15 godina,
saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti mogu dati Vaši roditelji/staratelji. Saglasnost je
samo jedan od  zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim
osnovima.

Na koga se odnosi primena pravilnika
Član 4.
Ovaj  Pravilnik se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

  • Korisnici sajta,
  • Kupac

Excom brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt je namenjen opštoj
javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina
ne smeju da nam otkrivaju svoje podatke o ličnosti.
Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas
obavestite na lemyns@gmail.com  bez odlaganja.

Kako i kada prikupljamo Vaše podatke o ličnosti
Član 5.

Podatke prikupljamo prevashodno od  lica, i to kada posetite Sajt Excom, kada se odlucite da
izvrsite kupovinu ili da se registrujete za Newsletter.
Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo Vama kao našim korisnicima
omogućili optimalnu uslugu
Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu
i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo, svrha i osnov
Član 6.
SVRHA PRIKUPLJANJA  PODACI KOJE

PRIKUPLJAMO OSNOV

1.Odredjivanje . broja I velicine kao I modela tipa I odredjenih kombinacija paterna I boja

Fizicke velicine
stopala,pol…

Obrada je neophodna za
zaključenje ugovora sa licem na
koje se podaci odnose ili za
preduzimanje radnji, na zahtev
lica na koje se podaci odnose,
pre zaključenja ugovora.

2. Kupovina.

Ime, prezime, email
adresa, telefon,
informacije o
preuzimanju i druge
podatke

Obrada je neophodna za
izvršenje ugovora zaključenog
sa licem na koje se podaci
odnose U odsustvu takvih
podataka, ugovor kupovina se ne
bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

3. Newsletter
Podatke prikupljamo i ukoliko se na
Sajtu prijavite za naš Newsletter.

Podatak koji se prikuplja
je naziv ( Ime I prezime), e-mail.

Podaci se prikupljaju na osnovu
Vaše saglasnosti, u slučaju da se
saglasite, ovu saglasnost možete
povući u svako doba.

4. Kontaktiranje Excom
Kada bilo koji Korisnik sajta odluči
da dostavi podatke slanjem mejla
adrese:  lemyns@gmail.com

Drugi podaci o ličnosti
uključujući, ali ne
ograničavajući se na
email adrese, brojeve
telefona, sadržaj poruke i
sl.

Saglasnost Korisnika sajta, s tim
da se saglasnost može opozvati
u svako doba bez uticaja na
zakonitost do tada prikupljenih
podataka.

5. Objavljivanje fotografija
fotografije Lica koje Lice dostavi ili
koje su sačinjene od strane Excom –
zadovoljan kupac.

Fotografija Niste obavezni da date ovu
saglasnost u kom slučaju
nećemo objaviti navedene
podatke. U slučaju da se
saglasite, ovu saglasnost možete
povući u svako doba, s tim da to

neće uticati na zakonitost obrade
koja je vršena dok je postojala
saglasnost.

Svi prethodno navedeni podaci se mogu obrađivati uz automatizovano donošenje odluka,
uključujući profilisanje.
Gde je profilisanje svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno
svojstvo ličnosti, korišćenjem algoritma.
Ukoliko se ne slažete sa ovim, imate pravo da osporite odluku slanjem zahteva na
lemyns@gmail.com  u skladu sa čl. 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Gde i kako se Vaši podaci čuvaju
Član 7.
Excom je implementirao  tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka od
neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene,
odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. .
Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na
serverima naših pouzdanih provajdera.
Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti je ograničen sa funkcijama kontrolisanja
bezbednosti pristupa. Samo osoblje koje ima ovlašćenje za pristup podacima može pristupiti
obezbeđenim zonama.

Sa kim delimo Vaše podatke?
Član 8.
Excom neće deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.

Koliko dugo se čuvaju Vaši podaci?
Čan 9.

Excom  će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog
odnosa obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u
slučajevima kada je Excom  u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa
Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili
legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).
Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se
obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od
strane Lica na koje se podaci odnose.
Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do
kraja takvog postupka.
Podatke o Korisnicima sajta koji su se prijavili za Newsletter čuvamo dok se Korisnik sajta ne
odjavi sa liste putem maila lemyns@gmail.com

Vaša prava
Član 10.
Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim
podacima. Vaša prava su sledeća:
Pravo pristupa
Imate pravo da uputite zahtev Excom za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o
ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili
svih podataka o ličnosti.
Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom
osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u
trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o
pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i
pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.
Tražene informacije pružićemo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od
dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili
opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se
odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom
kašnjenju ili razlozima kašnjenja.
Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30
dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije
od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja,
Excom može  odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Pravo na ispravku
Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno
se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da
tražite od Excom  da izvrši ispravku Vaših podataka.
Pravo na zaborav (brisanje podataka)
Imate pravo da tražite od Excom  brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji
zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za
brisanje podataka.
Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim
procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama.
To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja
roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za
svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene
pretežnijeg legitimnog interesa.
Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na
Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima.
Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom,
uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.
Pravo na prigovor
Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima.
Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u
cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim
direktnim marketingom.
Pravo na opoziv saglasnosti
Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako
doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na lemyns@gmail.com   ili upućivanjem dopisa na
adresu Rumenacka 51, Novi Sad .
Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre
njenog povlačenja.
Kontakt za ostvarivanje prava
Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u
ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

e-mail adresu: lemyns@gmail.com  kontakt telefon: 063 / 510021  ili
pisanim putem na adresu: Excom Rumenačka 51 , 21000 Novi Sad

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu
sa važećim procedurama.
U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu
Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja
Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona  011 / 340– 89 – 00.
Ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o
tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu
Povereniku.

Stupanje na snagu i izmene politike
Član 11.
Excom  redovno ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u
sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa.
Važeća verzija Pravilnika će uvek biti objavljena na našem Sajtu.
Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti,
informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu.
Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažurirani Pravilnik.