Reklamacije

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA

Obaveštavamo kupce da reklamaciju na kupljenu robu preko https://curiousleathercrafts.com
Web Shop-a mogu izjaviti u nasem objektu Agencija Excom u Rumenačka 51 Novi Sad .
Reklamacije se mogu izjaviti:
1. Pisanim putem na elektronsku adresu: lemyns@gmail.com .
2. Lično na adresi Rumenačka 51 Novi Sad
3. Na broj telefona 063510012 , 063588326 (cena razgovora se tarifira najviše po ceni
redovnog poziva)
4. U svakom slucaju troskove slanja svake reklamacije preuzima Excom.
Početak roka kod zaprimljenih reklamacija pisanim putem, elektronskim putem, telefonskim
putem i na trajnom nosaču zapisa, se računa od datuma dosatvljanja reklamiranog artikla i .
Prodavac odgovara za nesaobraznost prodate robe 2 (dve ) godine od datuma prodaje.
Prilikom reklamiranja kupljene robe kupac je dužan da priloži reklamiranu robu kao i dokaz o
plaćanju (kopiju računa, slip itd.), te da popuni potvrdu o prijemu reklamacije.
Kupac je neopdhodno da navede sledeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona,
elektronsku adresu, kako bi prodavac mogao da ga obavesti o odluci o rešavanju reklamacije.
Potvrda o prijemu reklamacije će biti predata kupcu nakon prijema reklamirane robe.
Prodavac će poslati kupcu pisani odgovor ili mu se javiti na priloyeni br. tel.u najbrzem
mogućem roku a ne kasnije od 8 dana od datuma prijema reklamacije.
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA

Član 1.

Ovim Pravilnikom Prodavac uređuje način, uslove i postupak rešavanja reklamacije Potrošača
zbog nesaobraznosti robe poručene putem curiousleathercrafts.com i kupljene u maloprodajnim
objektima, kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Prodavca u pogledu ostvarivanja prava
Potrošača na reklamaciju.

Član 2.

Potrošač je fizičko lice koje preko curiousleathercrafts.com ili u maloprodajnom objektu kupuje
robu u svrhu koja nije namenjena njegovoj poslovnoj ili komercijalnoj delatnosti, da bi
zadovoljio lične potrebe ili potrebe svog domaćinstva.
Prodavac je pravno ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti i

koji preko svoje e-prodavnice (Web Shop-a) i u maloprodajnim objektima nudi robu
potrošačima.
Saobraznost robe ugovoru predstavlja:
1. ako roba odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac
pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
2. ako roba ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je
bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
3. ako roba ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
4. ako roba po kvalitetu i funkcionalnosti odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i
što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim
svojstvima robe date od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je
obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
Reklamacijom u smislu ovog pravilnika se smatra postojanje nesaobraznosti sa svojstvima robe
koja su navedena u pripadajućoj deklaraciji, a koje je Potrošač uočio i o istoj obavestio Prodavca.

USLOVI ZA IZJAVLJIVANJE REKLAMACIJE I POSTUPAK

Član 3.

Poštrošač ima pravo da izjavi reklamaciju prodavcu zbog pogrešno obračunate cene, kao i zbog
nesaobraznosti robe ugovoru.
Potrošač ima pravo da u zahtevu za otklanjanje nesaobraznosti robe ugovoru, zahteva sledeće:
zamenu robe za drugu robu, raskid ugovora i vraćanje sredstava uz povrat kupljene robe
Prodavcu, umanjenje cene ili opravku.
Potrošač je dužan da se pridržava uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe
proizvoda, njegovog održavanja i slično.
Ako se nesaobraznost na kupljenoj robi pojavi u prvih 6 (šest) meseci od datuma kupovine
(prelaska rizika na Potrošača) pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska
rizika. U tom slučaju Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni
zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene, raskidom ugovora uz vraćanje kupljene robe. U
navedenom roku, nesaobraznost robe ugovoru je moguće otkloniti opravkom, ali uz izričitu
saglasnost Potrošača.
Ako se nesaobraznost robe ugovoru pojavi posle 6 (šest) meseci od datuma kupovine, u tom
slučaju, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom,
odgovarajućim umanjenjem cene, da raskine ugovor uz vraćanje kupljene robe ili opravkom.
Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Potrošač ima pravo reklamacije na nesaobraznost robe ugovoru na kupljeni proizvod u roku od 2
(dve) godine od dana kupovine.
Istekom roka iz prethodnog stava Potrošač gubi pravo na reklamaciju.
Kod reklamiranih artikala koji su kupljeni putem Excom Web shop-a datum prijema reklamacije
će se smatrati datum prispeća reklamiranog artikla na adresu sedišta Prodavca.
Prodavac je dužan da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije odgovori Potrošaču
na izjavljenu reklamaciju, poštom ili elektronskim putem.
Prodavac je dužan da u roku od 15 (petanest) dana od dana prijema reklamacije reši reklamaciju.
Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku
koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i

navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira
u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo
jednom.
Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača sadrži zahtev Potrošača, odluku prodavca o zahtevu
Potrošača i rok za rešavanje reklamacije.

Član 4.

Ako Prodavac stavlja na tržište robu sa nedostatkom, po sniženoj ceni, dužan je da tu robu
izdvoji od drugih proizvoda i da upozori Potrošače na postojeće nedostatke.
Na proizvodima iz stava 1. ovog člana Prodavac je dužan da istakne jasno i vidljivo obaveštenje
o nedostacima na proizvodima, sniženoj ceni i upozorenju da za nedostatke koji su navedeni ne
snosi odgovornost.

Član 5.

Podnošenje zahteva za reklamaciju, za artikle kupljene preko curiousleathercrafts.com, o trošku
Prodavca, započinje pozivom na telefonski broj 063510012 Zaposleni u Agencija Excom ce
obavestiti potrosaca o nacinu slanja artikala za reklamaciju ..
Član 6.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju Potrošač je dužan da:
– reklamiranu obuću dostavi zajedno sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini;
– u radnji popuni tri primerka reklamacioniog lista i nalog za ispravku (za reklamacije koje se
odnose na reklamiranu robu kupljenu u maloprodajnim objektima)
– dostavi dva primerka popunjenog reklamacionog lista u okviru kojeg se nalazi i nalog za
ispravku (za Reklamacije koje se donose na reklamiranu robu kupljenu preko Web Shop-a)
Prodavac vodi knjigu evidencije primljenih reklamacija koja sadrži sledeće podatke: podatke o
podnosiocu Reklamacije, datumu prijema Reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu
nesaobraznosti, zahtev iz Reklamacije, datum izdavanja potvrde o prijemu Reklamacije, podatke
o odluci o odgovoru Potrošaču kao i datumu dostavljanja odluke Potrošaču.
Prodavac čuva evidenciju o primljenim reklamacijama najmanje 2 (dve) godine od dana
podnošenja reklamacije Potrošača.

Član 7.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna Komisija za rešavanje reklamacija ( u
daljem tekstu: Komisija).
Komisija za rešavanje reklamacija je nadležna za pregled reklamiranog artikla i donošenje
odluke o osnovanosti reklamacije.
Ukoliko Potrošač u potvrdi o prijemu reklamacije ili u reklamacionom listu, navede netačne
podatke o adresi ili broju telefona i usled toga Prodavac ne bude u mogućnosti da ga obavesti o
dogovoru na reklamaciju ili ne bude u mogućnosti da završi reklamacioni postupak u zakonskom
roku, Prodavac se neće smatrati odgovornim za prekoračenje roka.

Ukoliko Potrošač iz bilo kog razloga, odbije uručenje reklamiranog artikla, Prodavac će isti
artikal čuvati 30 dana od datuma kada je pokušano uručenje, nakon čega će isti artikal dati na
rashod.
U slučaju postojanja potrebe za dodatnom proverom nesaobraznosti reklamiranog artikla,
Komisija može reklamirani artikal poslati na analizu u laboratoriju CIS INSTITUT d.o.o
Beograd, koja je ovlašćena za poslove ispitivanja i kontrolisanja tekstilnih vlakana, pređe, konca,
tkanina, pletenina, netkanog tekstila, konfekcioniranih proizvoda, geotekstila, podnih zastirača,
kože, gume, proizvoda od kože (prirodne i veštačke) i gume kao i ličnih zaštitnih sredstava.
Navodi iz nalaza o ispitivanju, laboratorije CIS INSTITUT d.o.o nisu obavezujući za Prodavca
pri donošenju konačne odluke o usvajanju reklamacije.
 

Član 8.
Rešavanje reklamacija primljenih putem Web Shop-a
8.1. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da Potrošač ima
pravo da zameni kupljeni artikal za drugi, Potrošač će u odgovoru na reklamaciju biti obavešten
o odluci Komisije i zamenski artikal će Potrošaču biti poslat na adresu.
8.2. U slučaju da nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da Potrošač ima
pravo na povrat sredstava, Potrošač će u odgovoru na reklamaciju biti obavešten da će mu
sredstva biti vraćena. Potrošaču koji je plaćanje izvršio platnom karticom, povrat sredstava će
biti izvršen na račun sa kojeg je Excom. primio uplatu. Potrošaču koji nema otvoren tekući
račun, povrat sredstava će se izvršiti izdavanjem naloga za povrat sredstava, poštanskom
uputnicom. 8.3. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da
Potrošač ima pravo na umanjenje cene kupljenog artikla, Potrošač će biti obavešten o iznosu za
koji se umanjuje cena u odgovoru na reklamaciju uz vraćanje reklamiranog proizvoda. Potrošaču
koji je plaćanje izvršio platnom karticom, povrat sredstava će biti izvršen na račun sa kojeg je
Excom. primio ulatu. Potrošaču koji nema otvoren tekući račun, povrat sredstava će se izvršiti
izdavanjem naloga za povrat sredstava, poštanskom uputnicom.
8.4. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da Potrošač ima
pravo na opravku kupljenog artikla, Potrošač će biti obavešten o odluci komisije u dogovoru na
reklamaciju i uz njegovu saglasnost opravka će biti izvršena, a po izvršenoj opravci obuća će
Potrošaču biti poslata na kućnu adresu.
8.5. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija neosnovana, odgovor na
reklamaciju zajedno sa reklamiranim artiklom, će Potrošaču biti poslat na adresu koju je Potrošač
naveo u reklamacionom listu, uz obaveštenje o razlozima neosnovanosti reklamacije.

Član 9.
Rešavanje reklamacija primljenih u maloprodajnom objektu
9.1. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da Potrošač ima
pravo da zameni kupljeni artikal za drugi, Potrošač će u odgovoru na reklamaciju biti obavešten

o odluci Komisije. Preuzimanje zamenskog artikla će Potrošač obaviti u maloprodajnom objektu
gde je uložio reklamaciju.
9.2. U slučaju da nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da Potrošač ima
pravo na povrat sredstava, Potrošač će u odgovoru na reklamaciju biti obavešten da će mu
sredstva biti vraćena
9.3. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da Potrošač ima
pravo na umanjenje cene kupljenog artikla, Potrošač će biti obavešten o iznosu za koji se
umanjuje cena kupljenog artikla u odgovoru na reklamaciju i pozvan da preuzme vraćena
sredstva i reklamirani proizvod u maloprodajni objekat. Potrošaču sredstva mogu biti vraćena u
maloprodajnom objektu gde je uložio reklamaciju ili povrat sredstava može biti izvršen na tekući
račun Potrošača.
9.4. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija osnovana i da Potrošač ima
pravo na opravku kupljenog artikla, Potrošač će biti obavešten o odluci komisije i uz njegovu
saglasnost opravka će biti izvršena u zakonskom roku. Po izvršenoj opravci Potrošač će biti
pozvan u maloprodajni objekat da reklamirani artikal preuzme.
9.5. Ukoliko nadležna komisija donese odluku da je reklamacija neosnovana, odgovor na
reklamaciju će Potrošaču biti poslat na adresu koju je Potrošač naveo u reklamacionom listu, uz
obaveštenje o razlozima neosnovanosti reklamacije. U odgovoru na reklamaciju će Kupac biti
pozvan da u maloprodajnom objektu gde je i uložio reklamaciju preuzme reklamirani artikal.

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PRODAVCA

Član 10.

U maloprodajnom objektu Prodavca za primenu ovog pravilnika odgovorni su svi zaposleni u
maloprodajnom objektu, a za primenu ovog Pravilnika pri kupovini u Agenciji Excom I na
Webshopu.
U maloprodajnim objektima Prodavca, svaki prodavac je dužan da stavi na uvid ovaj Pravilnik
Potrošaču na njegov zahtev,.

Član 11.

Zabranjuje se naplaćivanje bilo kakve naknade u postupku predaje i rešavanja reklamacionog
postupka.

Član 12.

Lica zaposlena u maloprodajnom objektu su dužna da se prema Potrošačima ophode sa
primerenim poštovanjem i ljubaznošću.U interesu agencije Excom I njenog Brenda
curiousleathercraft da potrošači , tj. Korisnici proizvoda Excoma budu zadovoljni i predju u
status zadovoljnog i stalnog potrošača te u tom smislu Excom se obavezuje da će sve reklamacije
rešavati u najbržem mogućem roku uz obostrano uvažavanje i poštovanje.
Agencija Excom Rumenačka 51 L3 21000 Novi Sad.063510012 , 063588326